Om REC Education

  • REC Education är en utbildningssatsning med fokus på kvalitetshöjande insatser inom bemötande, värdegrunds- och jämställdhetsarbete på både företags- och individnivå.
  • Vi utbildar på uppdrag av privata eller statliga aktörer som främst jobbar inom säkerhetsområdet med att skapa trygghet i vårt samhälle.
  • Våra utbildare har en spetskompetens och mångårig erfarenhet inom sina områden (Rights, Equality & Culture) och har valts ut för sin skicklighet i att få andra att utvecklas. För att skapa optimala utbildningslösningar arbetar vi enligt ledande och internationellt erkänd metodik.

Om SRS

SRS är ett svenskt företag specialiserat på operativ riskhantering och strategiska beslutsunderlag. SRS är auktoriserat av Länsstyrelsen att bedriva personsäkerhetsarbete och vi har omfattande nationell och internationell erfarenhet av kris- och incidenthantering samt personsäkerhet genom samarbeten och uppdrag med privatpersoner, företag och myndigheter. Våra tjänster omfattar analys och utredningar, risk- och krishantering samt personsäkerhet. mail@srsgroup.se

Om Stiftelsen Jonas och Christina af Jochnick

Stiftelsen grundades 2011 av Jonas af Jochnick och dess primära syfte är att bidra till det större genom att stödja projekt som fokuserar på hälsa, miljö och utbildning/empowerment.

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om makt, genus och våld. Varje år har jourerna över 90 000 stödkontakter. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. info@unizon.se

Om Promote

Den onlinebaserade lärplattformen Promote skapar bestående beteendeförändringar och höjer effekten av era utbildningsprogram. Promote används till allt från traineeprogram, längre certifieringsprogram till onboardingprogram över hela världen av bland annat Ericsson, NCC och Ambea. support@promoteint.com

Bakgrund

Bakgrund
– ett jämställt samhälle fritt från våld

SRS är initiativtagare vars övergripande mål är att tillhandahålla Security Risk Management (SRM) tjänster av högsta kvalitet och etiska standarder till kunder i Sverige och runt om i världen.

Med avstamp i UN Human Rights, UN Global Compact och en human och etisk värdegrund säkerställer vi att genomförandet av våra uppdrag bidrar positivt till de samhällen där vi verkar.

SRS har genom ett mångårigt samarbete med Unizon aktivt verkat för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom ett unikt upplägg är samtliga SRS medarbetare delaktiga i arbetet med Unizon – operativt, konsultativt eller som mottagare av utbildningar om hur vi kan förebygga våld mot kvinnor. Kunskapen från utbildningarna införlivar vi i vår verksamhet och gör skillnad i praktiken.

Vi vill nu bidra till ett förändrat samhällsklimat genom att tillvarata och utveckla den positiva kraft som finns hos de säkerhetsaktörer som dagligen rör sig ute på våra gator. Tillsammans med externa sponsorer har vi utformat ett utvecklingsprogram i kultur- och bemötandefrågor som avser att ge ökad kvalitet och hållbarhet med fokus på jämställdhets- och etikfrågor.

Vårt mål är att yrkesverksamma inom säkerhetssamhället får en ökad förståelse för hur de, genom ett humant och etiskt förhållningssätt, kan förändra samhället på individnivå.

Redo att göra skillnad?

Hur du gör påverkar. Goda beteenden sprider sig vidare.